Etsin väitöskirjatutkimuksen kyselylomakkeen esitestaajia

Terveyspalveluiden käyttäjien ja sairaanhoitajien käsityksiä kuolemasta

Testattavan lomakkeen tarkoituksena on kuvata ja selittää terveyspalveluiden käyttäjien ja sairaanhoitajien käsityksiä kuolemasta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa aiemmin vähän tutkitusta aiheesta sekä tuoda esiin yhteiskunnassamme vallitsevia arvoja kuolemaan liittyen. Tarkoituksena on lisäksi edistää yhteiskunnallista, elämän loppuvaihetta ja kuolemaa koskevaa keskustelua.


Mikäli olette täysi-ikäinen ja Teillä on riittävä suomen kielen taito, pyydän Teitä osallistumaan tutkimuslomakkeen esitestaukseen.

Lomakkeen esitestaus toteutetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaamiseen arvioin kuluvan n. 20 minuuttia. Kyselyssä Teille esitetään kahdeksan kuolemaan kohdistuvaa, avointa kysymystä. Näihin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kaikki Teidän käsityksenne ovat tutkimukselle tärkeitä. Avointen kysymysten lisäksi lomake sisältää taustatietokysymyksiä.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä koidu Teille mitään haittaa. Tutkimuksessa ei kysytä Teidän henkilökohtaisia tietojanne, jolloin henkilöllisyytenne ei paljastu tutkimuksen missään vaiheessa edes tutkijalle. Tästä johtuen antamienne tietojen poisto ei ole vastaamisen jälkeen mahdollista, koska vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen osallistujaan. Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa käytetään ainoastaan aiheeseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen.  Kerätty aineisto säilytetään ulkopuolisten tavoittamattomissa, lukollisessa kaapissa tutkijan työhuoneessa. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisten ohjeiden mukaisesti.

Tutkimuksen tuloksista tullaan raportoimaan eri julkaisuissa sekä konferensseissa. Tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, jonka suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuu 2017. Voitte halutessanne seurata tutkimusprosessia sosiaalisen median (blogi, Facebook, Twitter) välityksellä. Vastaan sähköpostitse mielelläni kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.

Tutkimus toteutetaan osana Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelmaa. Ohjaajina toimivat professori, THT Anna-Maija Pietilä, TtT Tarja Kvist sekä professori, LT Olli-Pekka Ryynänen.

Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, pyydän Teitä ilmaisemaan kiinnostuksenne sähköpostitse osoitteeseen kysytutkimuksesta@gmail.com Voitte ilmoittautua myös blogissa olevan yhteydenottokaavakkeen avulla. Pyydän teitä ilmoittautumaan 6.3.2014 mennessä.  Ilmoittautumisen yhteydessä teidän ei tarvitse ilmoittaa henkilökohtaisia tietojanne. Mikäli haluatte, voitte ilmoittaa ikänne ja sukupuolenne. Lähetän teille 7.3.2014 sähköpostin, jossa saatte linkin kyselyyn, ilmoittautumisessa käyttämäänne osoitteeseen.

Esitutkimuksessa tavoittelen 30 vastaajan otosta, mikäli ilmoittautuneita on enemmän, osallistujat arvotaan ilmoittautuneiden keskuudesta.

Ystävällisin terveisin,

Anja Terkamo-Moisio (kysytutkimuksesta@gmail.com)
Sairaanhoitaja, TtM, TtT-opiskelija
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Hoitotieteen tohtoriohjelma

0 kommenttia:

Lähetä kommentti