Osallistu väitöskirjatutkimukseen


Kansalaisten ja sairaanhoitajien käsityksiä kuolemasta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää kansalaisten ja sairaanhoitajien käsityksiä kuolemasta. Sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa aiemmin vähän tutkitusta aiheesta sekä tuoda esiin yhteiskunnassamme vallitsevia arvoja kuolemaan liittyen. Tarkoituksena on lisäksi edistää yhteiskunnallista, elämän loppuvaihetta ja kuolemaa koskevaa keskustelua.

Mikäli olette täysi-ikäinen ja Teillä on riittävä suomen kielen taito, pyydän Teitä osallistumaan tutkimukseen.


Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä, jossa Teille esitetään seitsemän kuolemaan kohdistuvaa, avointa kysymystä. Näihin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kaikki Teidän käsityksenne ovat tutkimukselle tärkeitä. Avointen kysymysten lisäksi lomake sisältää taustatietokysymyksiä. Arvioitu aika kyselyyn vastaamiseen on noin 20 minuuttia ja voitte osallistua tutkimukseen teille sopivana ajankohtana.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä koidu Teille mitään haittaa. Tutkimuksessa ei kysytä Teidän henkilökohtaisia tietojanne, jolloin henkilöllisyytenne ei paljastu tutkimuksen missään vaiheessa edes tutkijalle. Tästä johtuen antamienne tietojen poisto ei ole vastaamisen jälkeen mahdollista, koska vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen osallistujaan. Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa käytetään ainoastaan aiheeseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen.  Kerätty aineisto säilytetään ulkopuolisten tavoittamattomissa, lukollisessa kaapissa tutkijan työhuoneessa. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisten ohjeiden mukaisesti.

Tutkimuksen tuloksista tullaan raportoimaan eri julkaisuissa sekä konferensseissa. Tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, jonka suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuu 2017. Voitte halutessanne seurata tutkimusprosessia sosiaalisen median (hyvapahakuolema.blogspot.fi, Facebook, Twitter) välityksellä. Vastaan sähköpostitse mielelläni kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.
 
Tutkimus toteutetaan osana Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelmaa. Ohjaajina toimivat professori, THT Anna-Maija Pietilä, TtT Tarja Kvist sekä professori, LT Olli-Pekka Ryynänen.

Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, pyydän Teitä vastaamaan kyselyyn viimeistään 20.4.2014. Kysely avautuu tästä linkistä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/7965/lomake.html

Ystävällisin terveisin,

Anja Terkamo-Moisio (kysytutkimuksesta@gmail.com)
Sairaanhoitaja, TtM, TtT-opiskelija
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Hoitotieteen tohtoriohjelma

0 kommenttia:

Lähetä kommentti