Väitöstiedote

Tänään, kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta, julkaistiin alla oleva väitöstiedotteeni yliopiston sivuilla.

Kansalaiset ja sairaanhoitajat suhtautuvat kuolemaan neutraalisti ja eutanasiaan hyväksyvästi

Väitös hoitotieteen alalta
Väittelijä: TtM Anja Terkamo-Moisio
Aika ja paikka: 23.9.2016 klo 12, Medistudia, MS300, Kuopion kampus

Sairaanhoitajat ja kansalaiset asennoituivat kuolemaan neutraalisti. Kuolemaa pidettiin luonnollisena osana elämää, jota ei voimakkaasti pelätä tai vältellä. Samoin kuolemaan suhtauduttiin pakokeinona kärsimyksen täytteisestä elämästä. Näihin tuloksiin päätyi TtM Anja Terkamo-Moisio väitöskirjatyössään, joka koostui sairaanhoitajien (n=17) haastatteluista ja elektronisesta kyselystä, johon osallistui sekä sairaanhoitajia (n=1003) että kansalaisia (n=2796). Tutkimuksen aineistot kerättiin vuosien 2012-2014 aikana ja niihin osallistuneet suhtautuivat eutanasiaan hyväksyvästi. Enemmistö sekä kansalaisista (85%) että sairaanhoitajista (74%) ilmoitti hyväksyvänsä eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa. Suurin osa vastanneista katsoi Suomen hyötyvän eutanasian sallivasta laista. Sairaanhoitajat pitivät oikeuttaan kieltäytyä osallistumasta eutanasia-prosessiin erittäin tärkeänä sen mahdollisen laillistamisen yhteydessä.

Kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvat asenteet ovat yhteydessä toisiinsa

Terkamo-Moision tutkimuksessa todettiin kansalaisten ja sairaanhoitajien suhtautumisen kuolemaan ja eutanasiaan eroavan toisistaan. Sairaanhoitajat pelkäsivät ja välttelivät kuolemaa kansalaisia vähemmän. Samoin he uskoivat voimakkaammin kuolemanjälkeisen elämän olemassaoloon kuin kansalaiset. Sairaanhoitajien työkokemus sekä ammattiin liittyvät eettiset ohjeet vaikuttivat heidän suhtautumiseensa eutanasiaan, joka oli kansalaisia kielteisempää.

Tutkimuksen tulosten perusteella tuotettu malli osoittaa ihmisen suhtautumisen kuolemaan vaikuttavan myös hänen suhtautumiseensa eutanasiaan. Mitä voimakkaammin ihminen pelkää tai pyrkii välttelemään kuolemaa, sitä kielteisempää on myös hänen suhtautumisensa eutanasiaan.

Tätä yhteyttä kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden välillä ei ole havaittu aiemmissa tutkimuksissa. Samoin ihmisen uskonnollisuus vaikuttaa hänen asenteisiinsa sekä kuolemaa että eutanasiaa kohtaan. Terkamo-Moision mukaan tämän vaikutuksen havaitseminen edellyttää kuitenkin uskonnollisuuden kaikkien osa-alueiden huomioimista.

Tulevaisuuden tutkimus tarvitsee uutta näkökulmaa

Tutkimuksen tulosten perusteella ihmisen suhtautumista eutanasiaan tulisi tulevaisuudessa lähestyä uudesta näkökulmasta. Perinteisillä tekijöillä kuten ihmisen iällä, sukupuolella, siviilisäädyllä tai koulutustasolla ei tulosten mukaan kyetä selittämään hänen suhtautumistaan eutanasiaan. Terkamo-Moision mukaan asenteita tutkittaessa tulisi tulevaisuudessa tarkastella nykyistä enemmän eutanasiaa pyytävään ihmiseen liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi hänen sairauttaan tai kärsimyksensä luonnetta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat ristiriidan sairaanhoitajien asenteiden sekä ammattikunnan eettisten ohjeiden välillä. Tämän perusteella Terkamo-Moisio pitää avointa keskustelua hoitajien eettisten ohjeiden merkityksestä ammattikunnalle erittäin tärkeänä tulevaisuudessa. Lisäksi hänen mukaansa tulisi tarkastella kriittisesti eutanasia keskustelun taustalla vaikuttavia eettisiä periaatteita.

Terveystieteiden maisteri Anja Terkamo-Moision väitöskirja Complexity of attitudes towards death and euthanasia (Kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden monitahoisuus) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Chris Gastmans Leuvenin katolisesta yliopistosta ja kustoksena professori Anna-Maija Pietilä Itä-Suomen yliopistosta.

Linkki alkuperäiseen julkaisuun.
Anja

0 kommenttia:

Lähetä kommentti