Preventiivinen hoitotiede, mitä se on?

Aineiston keruun ollessa kesken, en kirjoita sen enempää kuolemasta kuin eutanasiastakaan. Sen sijaan käytän tämän tilaisuuden esitelläkseni teille omaa pääainettani, eli preventiivistä hoitotiedettä. Minulta kysytään usein olenko suuntautunut opettajaksi vai johtajaksi, ja kun virnistäen totean että ”en kumpaankaan, vaan minä olen preventikko”, kohtaan yleensä kysyvän katseen. Tämän perusteella oletan, ettei preventiivinen hoitotiede ole yhtä tunnettu, kuin hoitotieteen opettaja- tai johtajakoulutus.

Mitä on terveys ja kuinka sitä voidaan edistää?

Nämä ovat preventiivisen hoitotieteen kaksi keskeistä kysymystä, joihin etsitään vastauksia eri ympäristöissä. Terveyttä pyritään edistämään näyttöön perustuvin keinoin eri kulttuureissa, niin yksilöiden kuin perheiden ja yhteisöjenkin tasoilla. Tehtävä sekä kysymykset ovat laajat, mutta mielestäni niiden merkitys kasvaa koko ajan. Toki voisin perustella merkityksen kasvua taloudellisilla resursseilla sekä säästöillä, joita syntyy ihmisten eläessä terveempinä pidempään, mutta se ei mielestäni tee oikeutta preventiivisen hoitotieteen perusajatukselle. Siksi väitänkin terveyden edistämisen sekä ennaltaehkäisevien toimien merkityksen kasvavan koska meillä jokaisella on oikeus elää mahdollisimman tervettä ja täyttä elämää. Resurssien säästöt ovat tietenkin mukava ”sivuvaikutus”, jota ei sovi unohtaa.

Erilaiset ympäristöt edellyttävät tietoa terveyspoliittisista ja terveyden edistämisen kansallisista sekä kansainvälisistä linjauksista. Monikulttuurisuuden teemat sekä strategiat ovat myös osa preventiivisen hoitotieteen opintoja. Koska eri kohderyhmät edellyttävät erilaisia toimintamalleja, opiskellaan työmenetelmiä sekä niiden soveltamista eri ympäristöissä ja luonnollisesti moniammatillisesti. Linjaukset ja strategiat ovat osa taistelua terveyden eriarvoisuutta vastaan.

Ihmisen huomioiminen kokonaisuutena

Mistä itse pidin erityisesti opinnoissani oli salutogeneesin soveltaminen terveyden edistämiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminnallani pyrin vahvistamaan henkilön /perheen/ yhteisön omia voimavaroja, joiden avulla hän pysyy terveenä vaikka olosuhteet olisivatkin potentiaalisesti epäedulliset. Eli sen sijaan että pyritään yksinomaan eliminoimaan ne sairautta aiheuttavat tekijät, tuetaan jokaisella olevia voimavaroja sen oman terveytensä ylläpitämiseen ja parantamiseen. Tässä korostuu tieto terveyden sosioekonomisten taustatekijöistä sekä niihin liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista, molemmat luonnollisesti olennaisia osia preventiivisessä hoitotieteessä.

On myös erittäin mielenkiintoista tutustua eri ihmisten ja yhteisöjen terveyskäsityksiin, jotka voivat olla kovinkin erilaisia keskenään. Terveyden edistäminen on aina arvoperusteista työtä, mikä on hyvä muistaa niin opintojen aikana kuin myös niiden jälkeenkin. Opinnoissa etiikkaa käsitellään osana terveyden edistämistä, omissa opinnoissani se kytkeytyi useisiin opintojaksoihin, joista osa oli tosin vapaavalintaisia.

Mitä opintojen jälkeen?

Laaja-alaiset opinnot valmistavat myös laaja-alaisin tehtäviin, loogista eikö vain? Itse päätin jatkaa tutkimuksen parissa tuomalla etiikan lisäksi terveyden edistämisen näkökulmaa kuolevan ihmisen kohtaamisessa. Eli tutkimus on yksi vaihtoehto preventiivistä hoitotieteestä valmistuneille. Valmistumisen jälkeen voi myös toimia asiantuntijan tehtävissä sekä kansallisesti että myös kansainvälisesti. Viime viikolla kuuntelin erästä henkilöä, joka oli työskennellyt WHO:lla sekä EU:n alaisuudessa. Kansallisella tasolla asiantuntijatehtäviä on moniammatillisissa työryhmissä, eri organisaatioilla sekä myös valtion palveluksessa. Kehitystyö tai näyttöön perustuvien toimintamallien vahvistaminen ovat muita tehtäviä, joihin me ”preventikot” voimme hakeutua. Myöskään opetus- tai johtotehtävät eivät suinkaan ole poissuljettuja, joskin nämä kannattaa huomioida jo opintoja suunnitellessa.

Only in Itä-Suomen yliopisto

Preventiivistä hoitotiedettä voi opiskella Suomessa vain ja ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa. Tämä saattaa olla osasyy sille, ettei suuntaus ole yhtä tunnettu kuin johtajan tai opettajan suuntaukset. Itse pidän tätä positiivisena asiana, kun kysyntä on suurempi kuin tarjonta, työllistymisnäkymät pysyvät erinomaisina. Oman laitoksen tahtotila myös kauempana asuvien opintojen mahdollistamiseen sekä kehittyneet teknologiset ratkaisut tukivat ainakin omalla kohdallani työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamista. Vaikka rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että kontaktiopetuksen sekä luentojen aikana käydyt keskustelut olivat ehdottomasti yksi opiskelun parhaista puolista. Itse olen ollut enemmän kuin tyytyväinen valintaan, jonka tein muutama vuosi sitten.

Kiinnostuitko?
Lisätietoa preventiivisen hoitotieteen suuntauksesta saat täältä.

Terveyttä voidaan edistää monella eri tavalla ja monen eri median välityksellä. Alla oleva video kertoo Ebolan tartuntaan liittyvistä tekijöistä musiikin keinoin. YK:n mukaan musiikki oli paras väline tiedon levittämisessä.
Anja

0 kommenttia:

Lähetä kommentti